Đây là các biểu mẫu hiện hành dùng trong BHXH, mình thấy ở bên web www.bhxhtphcm.gov.vn. Chúc cả nhà vui!
Biểu Mẫu Thu (25)
- 02-XN/BHXH Đơn đề nghị xác nhận.
- 06-TBH Hợp đồng đóng BHYT
- 05-TBH Biên bản thanh lý hợp đồng đóng BHYT
- Xác nhận đóng BHXH 2 nơi
- 02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT.
- 02*-TBH DS đề nghị cấp thẻ BHYT thân nhân sỹ quan.
- 03b – TBH DS đề nghị ĐCHS cấp sổ BHXH, BHYT
- Đăng ký 2%
- Tờ khai BHXH TN nhân dân
- HS Thu BHXH ( 1 cửa )
- HS Sổ BHXH (1 cửa)
- Mẫu số 05/SBH Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH
- Mẫu số 06/SBH Bảng ghi quá trình đóng BHXH
- Mẫu 01/SBH-XN (CV 215)
- Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)
- Mẫu 02a-TBH, 03a-TBH, BHTN (CV 215)
- Mẫu 02a-TBH DS lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Mẫu 03a-TBH DS điều chỉnh lao động
- Phiếu đăng ký tham gia BHXH
- Bảng kê 101 – Đăng ký BHXH-BHYT
- Bảng kê 102 – Đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc
- Bảng kê 104 – HS Thu BHXH bắt buộc hàng tháng
- Bảng kê 105 – HS thu BHYT bắt buộc
- Bảng kê 103 – HS Thu BHXH BHYT bắt buộc hàng tháng
- Bảng kê 312 – HS xác nhận đang tham gia BHXH

Biểu Mẫu Chính Sách (30)
- Mẫu 12-HSB Đơn đề nghị hưởng hưu trí
- Mẫu 14-HSB Đơn trợ cấp 1 lần
- Mẫu 16-HSB chuyển lương hưu
- Mẫu 5-HSB Tai nạn lao động.
- Mẫu C66 67 a-HD Ốm đau thai sản
- Mẫu C68 69 70 a-HD Nghỉ dưỡng sức.
- 04G-HBS (Tuất một lần)
- 09-HBS Khai HC GĐ thân nhân người chết.
- Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại.
- Giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm.
- Biên bản điều tra Tai nạn lao động
- Giấy xác nhận nghỉ nuôi con nuôi sơ sinh
- Giấy xác nhận nghỉ nuôi con sơ sinh
- Đơn xin hưởng chế độ thai sản
- HS hưởng BHXH (1 cửa)
- Mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM
- Bảng kê 601,602,603-HS Ốm đau,thai sản,dưỡng sức
- Bảng kê 604,605-HS tai nạn lao động,BNN
- Bảng kê 606 – HS hưu trí
- Bảng kê 607 – HS chế độ tử tuất
- Bảng kê 608 – HS Trợ cấp 01 lần
- Bảng kê 610 – HS Hưu trí, TC hàng tháng chuyển đi
- Bảng kê 611 – HS XN giải quyết trợ cấp 01 lần
- Bảng kê 613-HS vừa Thai sản,vừa XN sổ BHXH
- Bảng kê 614-HS giải quyết hưu trí và đ/c nhân thân
- Bảng kê 615-HS giải quyết hưu trí và đ/c nhân thân
- Bảng kê 616-HS tử tuất & đ/c nhân thân
- Bảng kê 701-HS sao y bản chính
- Bảng kê 609 – HS Hưu trí, TC hàng tháng chuyển đến
- Bảng kê 612 – HS vừa giải quyết OĐ, vừa XN sổ BHXH

Biểu Mẫu Cấp Thẻ (8)
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT
- HS Thẻ BHYT (1 cửa)
- Bảng kê 401 – HS trả thẻ BHYT
- Bảng kê 402 – HS gia hạn thẻ BHYT
- Bảng kê 403 – HS thay đổi nơi KCB ban đầu
- Bảng kê 404 – HS cấp lại thẻ BHYT
- Bảng kê 405 – HS XN 03 năm tham gia BHYT
- Bảng kê 406 – HS Đ/c nhân thân người tham gia BHYT

Biểu Mẫu Cấp Sổ (15)
- Mẫu xác nhận qúa trình làm việc và đóng BHXH, BHTN
- Mẫu tờ khai 01-TBH
- Bảng kê 301 – HS cấp sổ BHXH
- Bảng kê 302 – HS xác nhận sổ BHXH
- Bảng kê 303 – HS điều chỉnh nhân thân
- Bảng kê 304 – HS đc nhân thân do cá nhân NLĐ nộp
- Bảng kê 305 – HS điều chỉnh nhân thân do mượn HS
- Bảng kê 306-HS dồn sổ BHXH
- Bảng kê 307 – HS cấp lại sổ do mất
- Bảng kê 308 – HS cấp lại sổ do hỏng
- Bảng kê 309 – HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH
- Bảng kê 310 – HS cấp sổ BHXH BB theo mẫu mới
- Bảng kê 311 – HS xác nhận quá trình đóng sổ BHXH
- Bảng kê 312 – HS xác nhận đang tham gia BHXH
- Bảng kê 313 – HS trả sổ BHXH

Biểu Mẫu Tự Nguyện (3)
- Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện
- Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH
- HS Thu BHYT tự nguyện (1 cửa)

Biểu Mẫu Giám định chi (3)
- Tờ khai Tham gia BHYT TN ND
- HS Bản kê thanh toán KCB (1 cửa)
- Bảng kê 501,502,503,504,505-Thanh toán trực tiếp

Biểu Mẫu Bảo Hiểm Xã Hội (1)
- Quy định về hồ sơ, số lượng và cách lập

BHXH lần đầu – hướng dẫn